Polityka prywatności

Wydawcą serwisu internetowego www.alfaco.pl ("Serwis") jest Alfaco Polska Sp. z o.o. ("Spółka"), z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 141-155.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

 

Polityka ochrony prywatności

Przesyłając poprzez strony Serwisu pytania lub komentarze czy też zamawiając subskrypcję dokumentów i informacji dotyczących Spółki, użytkownicy mogą udostępniać Spółce dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, Spółka używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu.

Spółka nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

 

Newsletter

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa także zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi Newsletter.

2.Administratorem danych osobowych jest firma Alfaco (zwana dalej „Administratorem”).

3.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4.Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystanie przez nich z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

5.Użytkownik zapisując się na Usługę Newsletter obowiązany jest podać następujące dane osobowe: adres e-mail.

6.Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych, poprawiania ich i wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądanie ich usunięcia.

7.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 5 powyżej wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter, a więc dostarczenia drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych.

8. Akceptacja warunków dotyczących przetwarzania danych następuje przez zapisanie się do Usługi Newsletter (podanie wymaganych danych i zaznaczenie akceptacji zgody na przetwarzanie danych).

9. Zmianę lub usunięcie przekazanych danych należy zgłosić Administratorowi w formie wiadomości e-mail. Istnieje także możliwość wypisania się z Newslettera poprzez użycie łącza “Wypisz się z newslettera” zlokalizowanego w dolnej części każdej wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.