REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ


„COOL czy HOT”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „COOL czy HOT”
(dalej zwanej „Promocją”).
1.2. Organizatorem Promocji jest Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1,
02-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000491369 (dalej
zwana „Organizatorem”)
1.3. Sponsorem Nagród Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej
zwana „Sponsorem”).
1.4. Akcja promocyjna polega na promocji sprzedaży, w zamian za zakup produktów wskazanych w ust. 1.5.
uczestnik otrzymuje bon Sodexo o wartości 300 zł za zakup tego produktu (dalej zwana „Nagrodą”).
1.5. Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej Klimatyzatory LG tylko i wyłącznie z rocznika 2016 i 2017, modele:
a) LG Standard Smart Inverter P09EN
b) LG Standard Smart Inverter P12EN
c) LG Standard Smart Inverter P18EN
d) LG Standard Smart Inverter P24EN, dalej wspólnie zwane „Produktami”.
sprzedawane wyłącznie u Dystrybutorów, których lista stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego
Regulaminu zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”.
1.6. Sprzedaż Produktów trwa w okresie od 6 listopada 2017 do 30 listopada 2017 roku lub do wyczerpania
puli nagród, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
1.7. Liczba nagród w Promocji wynosi 535 (pięćset trzdzieści pięć). W przypadku, gdy pula nagród zostanie
wyczerpana, Organizator Promocji poinformuje o tym zdarzeniu na stronie Promocji:
www.strefalg.pl/cool-hot i zakończy Promocję.
1.8. Zakupione Produkty nie podlegają zwrotowi.


2. UCZESTNICY PROMOCJI
2.1. Promocja przeznaczona jest dla instalatorów, tj. przedsiębiorców, których głównym przedmiotem
prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie instalacji i dalszej dystrybucji
urządzeń klimatyzacyjnych, którzy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali jego
postanowienia.


3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:
a) w okresie, o jakim mowa w ust. 1.6. nabyć w jednym z Punktów Sprzedaży co najmniej jeden
Produkt oraz zachować oryginał dowodu zakupu (fakturę VAT) określający model zakupionego
Klimatyzatora, oraz;
b) zarejestrować się na stronie internetowej: www.strefalg.pl/cool-hot, zwaną dalej „Stroną
Promocji”;
c) po rejestracji o jakiej mowa w ust. 3.1. lit. b) i nie później niż do 14 grudnia 2017 roku,
zarejestrować Produkt na Stronie Promocji, zgodnie z ust. 1.6.
3.2 Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 pkt b) uczestnik Promocji będący osobą fizyczną lub osoba występująca
w imieniu uczestnika innego niż osoba fizyczna:
a) podaje swoje następujące dane osobowe:

-imię,

-nazwisko,
-adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej
korzystającego z polskich zasobów numeracji;
b) podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Promocji oraz w celach
marketingowych Organizatora,
d) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
3.3. Uczestnik Promocji lub osoba występująca w jego imieniu, który dokonał rejestracji zgodnie z ust. 3.2. na
podany adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji.
Rejestracja powinna zostać potwierdzona w ciągu 48 godzin od wysłania e-maila z prośbą o
potwierdzenie, poprzez wejście na podany w tym e-mailu link do podstrony Strony Promocji. W
wypadku bezskutecznego upływu tego terminu, rejestracja będzie uważana za niedokonaną.
3.4. Dokonanie prawidłowej rejestracji, zgodnie z ustępami 3.2. oraz 3.3. umożliwia logowanie się na Stronie
Promocji z użyciem hasła podanego przez uczestnika oraz adresu e-mail uczestnika Promocji w
charakterze loginu.
3.5. W celu rejestracji Produktu o jakim mowa ust. 3.1. lit. c) , realizacji nagrody i wskazania danych
Uczestnika innego niż osoba fizyczna uczestnik, po zalogowaniu się na konto na Stronie Promocji,
powinien wejść na podstronę „Dodaj Sprzęt”, a następnie wybrać z listy lub wpisać:
a) kategorię zakupionego Produktu,
b) model zakupionego Produktu, zgodnie z ust. 1.5.,
c) nazwę Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktu,
d) datę zakupu w okresie, o jakim mowa w ust.1.6.,
e) cenę Produktu,
f) numer seryjny Produktu z jednostki wewnętrznej, znajdujący się z boku, po prawej stronie urządzenia
tuż przy tabliczce znamionowej,
g) zdjęcie lub skan faktury VAT potwierdzającej zakup Produktu (plik nie może przekraczać 2MB),
h) dane przedsiębiorcy (nazwa, adres, NIP i osoba reprezentująca firmę, zgodnie z rejestrem KRS),
i) adres pocztowy do wysyłki nagrody.
3.6. Poprawna rejestracja zgodnie z ust. 3.5. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do odpowiedniej
nagrody z zastrzeżeniem ust. 3.10. i ust. 1.7.
3.7. Każdy Produkt może zostać wyłącznie jeden raz zostać zgłoszony do Promocji na zasadach opisanych w
ust. 3.5. Podanie numeru seryjnego Produktu wskazanego w ust. 3.5. lit. e) już wcześniej zgłoszonego w
Promocji nie jest brane pod uwagę w Promocji, o fakcie zarejestrowania Produktu zgłoszonego już do
Programu uczestnik zostaje powiadomiony wiadomością e-mail od Organizatora, przesłaną na adres email
o jakim mowa w ust. 3.2. a), adres poczty elektronicznej.
3.8. Niezależnie od postanowień ust. 3.7. podany przez uczestnika Promocji numer seryjny Produktu podlega
sprawdzeniu co do zgodności z kryteriami określonymi w ust. 1.5. oraz 1.6. Ze względu na możliwe
opóźnienia w procesie sprawdzania natychmiastowa rejestracja Produktu nie zawsze może okazać się
możliwa. W takim wypadku, uczestnik Promocji powinien ponowić próbę rejestracji w późniejszym
terminie, nie przekraczającym daty o której mowa w ust. 3.1. lit. c).
3.9. Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt, pod warunkiem, że w stosunku
do wszystkich rejestrowanych Produktów została spełniona przesłanka, o jakiej mowa w ust. 3.1. lit a).
jeżeli rejestracja kolejnego Produktu nie następuje przy rejestracji uczestnika Promocji, uczestnik
powinien zalogować się na Stronie Promocji, a następnie zarejestrować kolejny Produkt podając dane o
jakich mowa w ust. 3.5. W takim wypadku ust. 3.6. i 3.7. stosuje się odpowiednio.
3.10. W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Produktu przez uczestnika, przedstawiciel Organizatora
weryfikuje informacje zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności sprawdza czy zarejestrowany
towar spełnia warunki uprawniające do przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora może zwrócić
się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji o przedstawienie do wglądu oryginału
dowodu zakupu Produktu (faktury VAT). W razie nieprzedstawienia dowodu zakupu w wyznaczonym
terminie nie krótszym niż 7 dni, uczestnik Promocji traci prawo do nagrody w Promocji.


4. NAGRODY
4.1. Nagrodami w Promocji są bony Sodexo o wartości: 300,- zł
4.2. Bony Sodexo ważne są do 30 czerwca 2019 roku. Niewykorzystana część bonu Sodexo nie podlega
wymianie na gotówkę.
4.3. W przypadku uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nagrody
w Promocji wydawane zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) na zasadach związanych ze sprzedażą premiową.
Pozostali uczestnicy mają obowiązek samodzielnego rozliczenia przychodów od nagród uzyskanych w
Promocji.
4.4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich
ekwiwalentu rzeczowego.


5. WYDAWANIE NAGRÓD
5.1. Po spełnieniu warunku o jakim mowa w ust. 3.1. lit c) uczestnikowi zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody. Podanie danych przez
uczestnika powoduje wysłanie wiadomości e-mail na podany przez uczestnika adres z informacją, o
dokonanej rejestracji produktu i rozpoczęciu procesu weryfikacji zgłoszenia.
5.2. W terminie 30 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.10., nie później niż
do 25 stycznia 2018 roku uczestnikowi wysyłana jest nagroda.
5.3. Nagrody wysyłane są przesyłką kurierską.
5.4. W razie niemożności przesłania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, traci on prawo do
nagrody.


6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Promocji w terminie do
dnia 8 lutego 2018 roku.
6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika w szczególności firmę przedsiębiorcy adres
prowadzonej działalności lub adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Loyalty Point sp. z o.o., ul. Franciszka
Klimczaka 1 (klatka B), 02-797 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „LG - reklamacja”.
6.4. W formularzu kontaktowym o jakim mowa w ust. 6.1. uczestnik wpisuje firmę przedsiębiorcy i adres email
oraz opis i powód reklamacji.
6.5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania
reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 22 lutego
2018 roku.
6.6. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa
do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator i Sponsor Promocji nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożliwości
skontaktowania się z uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z
powodu zaprzestania używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas
rejestracji.
7.2. Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w
materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak
zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.
7.5. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora Promocji oraz na Stronie Promocji.
7.6. Dane osobowe osób fizycznych będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć
konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na
zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy
zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach i w zakresie
wskazanych powyżej.