OGÓLNE WARUNKI

UMÓW SPRZEDAŻY 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

OF SALES AGREEMENTS

 

Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży („OWU” lub („OWUS”) zostały przyjęte w dniu 30 marca 2023 roku przez spółkę Alfaco Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056996, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 420.000,00 zł; NIP: 8980019715, REGON: 930172221 („Spółka” lub „Alfaco”) i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, dostawy lub innych umów o podobnej treści lub kwalifikacji prawnej bądź podobnych skutkach prawnych, zawartych przez Spółkę ze swoimi kontrahentami.

 

 

These General Terms and Conditions of Sales Agreements ("GTC") have been adopted   30 March 2023 by Alfaco Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław - Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Department of the National Court Register under the number KRS 0000056996, with the share capital of PLN 420. 000.00 PLN; NIP: 8980019715, REGON: 930172221 (the "Company" or "Alfaco") and shall apply to all contracts of sale, supply or other contracts of similar content or legal qualification or similar legal effect, concluded by the Company with its contractors.

1.       DEFINICJE

1.     DEFINITIONS

Dla potrzeb niniejszych OWUS następujące pojęcia będą miały następujące znaczenie:

For the purpose of this GTC, the following terms shall have the following meanings:

1.1. „Alfaco” lub „Spółka”– oznacza spółkę Alfaco Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu szczegółowo opisaną w komparycji OWU

1.1. "Alfaco" or “Company” - means Alfaco Polska sp. z o.o. with its registered office in Wrocław described in detail in the recitals of the GTC.

1.2. „Cena” – została zdefiniowana w Artykule 4.1

1.2. "Price" - is defined in Article 4.1

1.3. „Data Dostawy” – została zdefiniowana w Artykule 3.1

1.3. "Delivery Date" - is defined in Article 3.1

1.4. „Data Zakończenia” – została zdefiniowana w Artykule 3.2

1.4. "Completion Date" - is defined in Article 3.2

1.5. „Dokumentacja techniczna” – szczegółowa dokumentacja techniczna Urządzenia, która może stanowić załącznik do Umowy Sprzedaży albo zostać przekazana Kupującemu wraz z Urządzeniem, jeśli tak postanowiono w Umowie Sprzedaży lub Ofercie

1.5. "Technical Documentation" - detailed technical documentation of the Equipment, which may be an attachment to the Sales Agreement or may be provided to the Purchaser together with the Equipment, if so stipulated in the Sales Agreement or the Offer

1.6. „Kodeks Cywilny” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)

1.6. "Civil Code" - means the Act of April 23, 1964 - Civil Code (i.e. Journal of Laws of 2022, item 1360)

1.7. „Kupujący” – oznacza kontrahenta, który na podstawie Umowy Sprzedaży nabywa Urządzenie od Alfaco. Szczegółowe dane Kupującego zawarte są w Umowie Sprzedaży

1.7. "Purchaser" - means the counterparty who purchases the Equipment from Alfaco under the Sales Agreement. Detailed data of the Purchaser are included in the Sales Agreement

1.8. „Miejsce Wydania” – oznacza adres siedziby Alfaco albo inną lokalizację Alfaco określoną w Ofercie lub Umowie Sprzedaży, w której następuje wydanie Urządzenia na rzecz Kupującego

1.8. "Place of Release" - means the address of Alfaco's registered office or any other location of Alfaco specified in the Offer or the Sales Agreement, where the Equipment is released to the Purchaser

1.9. „Oferta” – oznacza ofertę cenową Urządzeń skierowaną do konkretnego Kupującego i jeśli Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, stanowiąca załącznik do Umowy Sprzedaży

1.9. "Offer" - means a price offer for the Equipment addressed to a specific Purchaser and, unless otherwise stipulated in the Sales Agreement, constituting an attachment to the Sales Agreement

1.10.      „OWU” lub „OWUS” – oznacza niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży przyjęte i stosowane przez Alfaco

1.10.      "GTC" or "GTCS" - means these general terms and conditions of sales agreements adopted and applied by Alfaco

1.11.      „Strona” lub „Strony” – oznacza Alfaco albo Kupującego lub Alfaco i Kupującego

1.11.      "Party" or "Parties" - means Alfaco or the Purchaser or Alfaco and the Purchaser

1.12.      „Umowa Sprzedaży” lub „Umowa” – oznacza umowę sprzedaży Urządzeń zawieraną pomiędzy Alfaco a Kupującym, na podstawie której Kupujący nabywa od Alfaco własność Urządzenia, a także inne umowy o podobnym skutku, w tym umowy dostawy lub umowy nienazwane zawierające elementy umowy o dzieło lub umowy świadczenia usług

1.12.      "Sales Agreement" or " Agreement " - means a contract for the sale of Equipment concluded between Alfaco and the Purchaser, on the basis of which the Purchaser acquires from Alfaco the ownership of the Equipment, as well as other contracts of similar effect, including supply contracts or unnamed contracts containing elements of a specific task contract or a contract for services

1.13.      „Urządzenie” – oznacza urządzenie, w tym w szczególności, urządzenie chłodnicze, urządzenie klimatyzacyjne lub wentylacyjne, oferowane przez Alfaco i nabywane przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży.

1.13.      "Equipment" - means an equipment, including, in particular a refrigeration equipment, air-conditioning equipment or ventilation equipment, offered by Alfaco and purchased by the Purchaser on the basis of the Sales Agreement.

2.       PRZEDMIOT OWU

2.     GTC’s SUBJECT MATTER

2.1. Niniejsze OWU stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez (i) podpisanie Umowy Sprzedaży pomiędzy Spółką a Kupującym, w tym również poprzez podpisanie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, (ii) wymianę maili przez Strony z zatwierdzonymi warunkami sprzedaży Urządzenia, (iii) wymianę skanów podpisanych warunków sprzedaży Urządzenia albo (iv) zawarcie ustnej umowy potwierdzonej e-mailem, fakturą zaliczkową, fakturą pro-forma albo fakturą VAT lub innym dokumentem.

2.1. These GTC are an integral part of the Sales Agreement. The conclusion of the Sales Agreement shall be reached by (i) the signing of the Sales Agreement between the Company and the Purchaser, including the signing of the Sales Agreement with the use of a qualified electronic signature, (ii) the exchange of emails by the Parties with the approved terms and conditions of sale of the Equipment, (iii) the exchange of scans of the signed terms and conditions of sale of the Equipment, or (iv) the conclusion of an oral agreement confirmed by an email, advance invoice, pro-forma invoice or VAT invoice or other document.

2.2. Niniejsze OWU obowiązują Kupującego niezależnie od tego, czy OWU zostały załączone do Umowy Sprzedaży czy też nie, pod warunkiem, że podczas współpracy Stron niniejsze OWU zostały doręczone Kupującemu w taki sposób, iż mógł się on zapoznać z ich treścią.

2.2. These GTC shall apply to the Purchaser regardless of whether GTC are attached to the Sales Agreement or not, provided that during the cooperation of the Parties these GTC have been delivered to the Purchaser in such a way that the Purchaser could become familiar with their contents.

2.3. Alfaco zobowiązuje się do sprzedaży Urządzenia zgodnie z warunkami uzgodnionymi przez Strony w Umowie Sprzedaży lub w Ofercie, a także do przeniesienia własności Urządzenia na rzecz Kupującego za uprzednią zapłatą Ceny.

2.3. Alfaco undertakes to sell the Equipment in accordance with the terms and conditions agreed by the Parties in the Sales Contract or in the Offer, and to transfer the ownership of the Equipment to the Purchaser upon prior payment of the Price.

2.4. Jeśli nic innego nie wynika z treści Oferty, jest ona wiążąca przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty jej sporządzenia przez Alfaco. Oferta nie stanowi wiążącego zobowiązania Alfaco do sprzedaży Urządzenia i do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest potwierdzenie warunków sprzedaży przez Alfaco.

2.4. If nothing else follows from the contents of the Offer, it shall be binding for a period of 30 (thirty) days from the date of its preparation by Alfaco. Offer does not constitute a binding commitment of Alfaco to sell the Equipment and confirmation of the terms and conditions of sale by Alfaco is necessary to conclude the Sales Agreement.

2.5. Alfaco oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że posiada niezbędne doświadczenie oraz wszelkie uprawnienia i zezwolenia umożliwiające prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie przedmiotu Umowy Sprzedaży.

2.5. Alfaco represents and warrants to Purchaser that it has the necessary experience and all authorizations and permits to properly and in accordance with the provisions of law perform the subject matter of Sales Agreement.

2.6. Alfaco nie jest producentem Urządzeń.

2.6. Alfaco is not a manufacturer of the Equipment.

3.       WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.     PERFORMANCE OF THE SALES AGREEMENT

3.1. Urządzenie zostanie wydane w posiadanie Kupującego w uzgodnionym w Umowie Sprzedaży Miejscu Wydania w terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży, a jeśli termin ten nie został wskazany w Umowie Sprzedaży, w terminie realizacji określonym odrębnie przez Spółkę („Data Dostawy”).

3.1. Equipment shall be released into the Purchaser's possession at the Place of Release agreed upon in the Sales Agreement on the date indicated in the Sales Agreement, and if such date is not indicated in the Sales Agreement, on the date of completion specified separately by the Company (“Delivery Date”)

3.2. Jeśli Umowa Sprzedaży zawiera dodatkowe postanowienie, zgodnie z którym Alfaco w ramach zakresu prac przeprowadza uruchomienie Urządzenia, poprzedzone dodatkowymi działaniami takimi jak np. montaż, instalacja lub przeprowadzenie testów, czynności te zostaną wykonane przez Alfaco lub przez wykonawcę wskazanego przez Alfaco albo za zgodą Alfaco przez wykonawcę zatrudnionego przez Kupującego przy udziale Alfaco. Jeśli uruchomienie Urządzenia nastąpiło po Dacie Dostawy, to dzień uruchomienia zwany będzie „Datą Zakończenia”.

3.2.  If the Sales Agreement contains an additional provision according to which Alfaco shall perform the commissioning of the Equipment within the scope of work, preceded by additional measures such as e.g. assembly, installation or testing, these activities shall be performed by Alfaco or by a contractor designated by Alfaco or, with Alfaco's consent, by a contractor employed by the Purchaser with Alfaco's participation. If the commissioning of the Equipment has occurred after the Delivery Date, the date of commissioning shall be referred to as the following “Completion Date”.

3.3. Opóźnienia w realizacji Umowy przez Alfaco nieprzekraczające 30 (trzydziestu) dni nie stanowią naruszenia Umowy. Opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane przez okoliczności niezależne od Alfaco, w szczególności przez opóźnienia w dostawie Urządzeń przez producentów, nie stanowią naruszenia Umowy.

3.3. A delay in the performance of the Agreement by Alfaco of up to 30 (thirty) days shall not constitute a breach of the Agreement. A delay in the performance of the Agreement caused by circumstances beyond Alfaco's control, in particular by delays in the delivery of the Equipment by the manufacturers, shall not constitute a breach of the Agreement.

3.4. Kupujący zobowiązuje do współpracy z Alfaco oraz ze wskazanymi przez Alfaco podmiotami we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego personelu oraz warunków technicznych niezbędnych do odbioru Urządzenia oraz ewentualnie do montażu, instalacji i uruchomienia Urządzenia. W przypadku opóźnień spowodowanych niewykonaniem obowiązków przez Kupującego lub brakiem współpracy, uzgodnione terminy ulegają odpowiedniemu przesunięciu.

3.4. Purchaser agrees to cooperate with Alfaco in all matters relating to the performance of Sales Agreement, including, but not limited to, providing the appropriate personnel and technical conditions necessary to collect Equipment and eventually to assembly, installation and start-up of the Equipment. In the event of delays caused by the Purchaser’s non-performance or non-cooperation, the agreed deadlines shall be rescheduled accordingly.

3.5. Jeśli uruchomienie Urządzenia zgodnie z zasadami z Artykułu 3.2 powyżej ma nastąpić po Dacie Dostawy, to w zależności od wybranej opcji wysyłki Urządzenia, Kupujący lub Alfaco dokona prawidłowego spakowania Urządzenia i zorganizuje transport Urządzenia do miejsca docelowego, a następnie Kupujący rozładuje wszystkie elementy Urządzenia na terenie miejsca docelowego i zapewni prawidłowe przechowanie Urządzenia do czasu montażu i uruchomienia.

3.5. If the commissioning of the Equipment pursuant to the terms of Article 3.2 above is to take place after the Delivery Date, depending on a type  of delivery the Equipment, the Purchaser or Alfaco shall properly pack the Equipment and arrange for the transportation of the Equipment to the destination, then the Purchaser shall unload all components of the Equipment at the destination and ensure that the Equipment is properly stored until installation and commissioning.

3.6. Warunki odbioru Urządzenia, jeśli nic innego nie wynika z Umowy Sprzedaży: Incoterms 2020 – EXW – Ex – Works z Miejsca Wydania.

3.6. Terms of acceptance of the Equipment if nothing else results from the Sales Agreement: Incoterms 2020 - EXW - Ex - Works from the Place of Release.

3.7. Przed odbiorem Urządzenia, Alfaco lub firma transportowa umożliwi Kupującemu weryfikację stanu wizualnego Urządzenia celem wykluczenia występowania widocznych uszkodzeń Urządzenia oraz weryfikację kompletności Urządzenia celem wykluczenia wydania niekompletnego Urządzenia. Kupujący przed odbiorem zobowiązany jest do zbadania stanu wizualnego Urządzenia oraz jego kompletności. Odbiór Urządzenia stanowi potwierdzenie wydania go w stanie umówionym bez widocznych uszkodzeń Urządzenia oraz w stanie kompletnym. Jakiekolwiek niezgodności w tym zakresie Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Alfaco, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru. W przypadku odbioru Urządzenia za pośrednictwem firmy transportowej Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć uszkodzenia, braki ilościowe lub inne widoczne usterki w protokole odbioru, liście przewozowym lub innym dokumencie stosowanym przez firmę transportową.

3.7. Prior to acceptance of the Equipment, Alfaco or a transport company shall provide the Purchaser with an opportunity to inspect the visual condition of the Equipment to ensure that no visible damage to the Equipment has occurred and to inspect the completeness of the Equipment to ensure that no incomplete Equipment has been delivered. Purchaser shall inspect the visual condition of the Equipment and its completeness before acceptance. The acceptance of the Equipment constitutes confirmation of its delivery in the agreed state without visible damage to the Equipment and in a complete state. Any discrepancies in this respect shall be reported by the Purchaser to Alfaco immediately, but not later than within 7 (seven) days of acceptance. In the case of collection of the Equipment from a courier, Purchaser is obliged to indicate damages, quantitative deficiencies or other visible defects in the acceptance report, bill of lading or other document used by the courier.

3.8. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Urządzenia, w tym ryzyka związane z przypadkowym uszkodzeniem lub utratą rzeczy, przechodzą na Kupującego z momentem wydania tj. z momentem przekazania Kupującemu Urządzeń w Miejscu Wydania, a w przypadku dostawy Urządzenia do siedziby Kupującego (DAP) z momentem odbioru Urządzenia.

3.8. All risks associated with the possession of the Equipment, including risks associated with accidental damage to or loss of the item, shall pass to the Purchaser upon delivery, i.e. upon handing over the Equipment to the Purchaser at the Place of Release, and in the case of delivery of the Equipment to the Purchaser’s premises (DAP), upon receipt of the Equipment.

3.9. Prawo własności Urządzenia przechodzi na rzecz Kupującego w momencie wydania, pod warunkiem płatności pełnej Ceny brutto (Ceny wraz z należnymi podatkami, o których mowa w Artykule 4 poniżej). Jeśli do wydania Urządzenia Kupującemu dochodzi przed zapłatą Ceny, wówczas prawo własności Urządzenia przechodzi na rzecz Kupującego z momentem płatności pełnej Ceny brutto.

3.9. Ownership of the Equipment shall pass to Purchaser upon release, subject to payment of the full gross Price (Price together with all applicable taxes referred to as in Article 4 below). If release of the Equipment to the Purchaser occurs before payment of the Price, then ownership of the Equipment shall pass to the Purchaser upon payment of the full gross Price.

3.10.      W przypadku braku odebrania Urządzenia przez Kupującego w uzgodnionym terminie albo nieodebrania Urządzenia od firmy transportowej w terminie wyznaczonym przez firmę transportową i zwrotu Urządzenia do Alfaco, Alfaco przechowa Urządzenie albo zleci jego przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku nieodebrania Urządzenia w terminie 15 dni po uzgodnionej Dacie Dostawy, Alfaco będzie uprawnione do wysłania Urządzenia na adres Kupującego wskazany w Umowie na koszt i ryzyko Kupującego. W takim wypadku do wydania Urządzenia na rzecz Kupującego dochodzi w momencie wydania Urządzenia firmie transportowej. W przypadku nieodebrania Urządzenia i jego zwrotu do Alfaco, Alfaco będzie uprawnione do utylizacji Urządzenia na koszt i ryzyko Kupującego albo jego sprzedaży na rzecz osoby trzeciej.

3.10.      If the Equipment is not collected by the Purchaser within the agreed delivery date or failure to collect the Equipment from the transport company within the time limit set by the transport company and return the Equipment to Alfaco, Alfaco will store the Equipment or order it storage by a third party at the Purchaser's expense and risk. If the Equipment is not collected within 15 days after the agreed Delivery Date, Alfaco shall be entitled to send the Equipment to the Purchaser's address indicated in the Agreement at the Purchaser's expense and risk. In such a case, delivery of the Equipment to the Purchaser shall take place at the time the Equipment is handed over to the transport company. In case of failure to collect the Equipment and return it to Alfaco, Alfaco shall be entitled to dispose of the Equipment at the expense and risk of the Purchaser or sell it to a third party

3.11.      Alfaco zachowa wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do Urządzenia, w tym do projektu Urządzenia, specyfikacji, rysunków etc. Wszelkie dodatkowe prawa własności intelektualnej wynikające z działań w związku z Umową Sprzedaży będą należały wyłącznie do Alfaco.

3.11.      Alfaco shall retain all intellectual property rights it holds to the Equipment, including its design, specifications, drawings etc. Any additional intellectual property rights arising from activities in connection with the Sales Agreement will belong exclusively to Alfaco.

4.       CENA

4.     PRICE

4.1. Za wykonanie Umowy Sprzedaży Alfaco otrzyma wynagrodzenie określone przez Strony w Umowie Sprzedaży lub w Ofercie („Cena”).

4.1. For the performance of the Sales Agreement, Alfaco shall receive the consideration specified by the Parties in the Sales Agreement or in the Offer (the "Price").

4.2. Jeśli w Ofercie zastrzeżono, że Cena może ulec zmianie albo gdy Urządzenie nie jest dostępne na stanach magazynowych Alfaco i zostało ono zamówione u producenta, Alfaco może podwyższyć Cenę Urządzenia, jeśli producent Urządzenia lub dostawca zastosował wyższe ceny (wzrost cen u producenta). Wzrost Ceny o mniej niż 20% jest wiążący dla Kupującego. W przypadku wzrostu Ceny o 20% lub więcej, Kupujący może odstąpić od Umowy za zwrotem dotychczas uiszczonych kwot bez prawa domagania się jakichkolwiek kar umownych, odszkodowań albo innych roszczeń od Alfaco.

4.2. If it is stipulated in the Offer that the Price is subject to change, or if the Equipment is not available in Alfaco’s stock and has been ordered from the manufacturer, Alfaco may increase the Price of the Equipment if the manufacturer or supplier of the Equipment has applied higher prices (manufacturer’s price increase). A Price increase of less than 20% is binding on the Purchaser. In the event of an increase in the Price of 20% or more, the Purchaser may withdraw from the Agreement for a refund of the amounts paid so far without the right to claim from Alfaco any contractual penalties, damages or other claims.

4.3. Cena podana w Umowie Sprzedaży lub Ofercie stanowi cenę netto. Cena nie obejmuje żadnych podatków od wartości dodanej, innych obecnych lub przyszłych podatków lub ceł. Cena może zostać powiększona o kwotę podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego podatek ten będzie należny.

4.3. Price stated in the Sales Agreement or the Offer shall be the net price. Price excludes any value added taxes, other present or future taxes or duties Price may be increased by the amount of value added tax (VAT) in accordance with the applicable VAT rate, if such tax is due under applicable tax laws.

4.4. Jeżeli Kupujący będzie zmuszony na mocy przepisów prawa do potrącenia lub odliczenia jakichkolwiek podatków lub ceł, lub jeżeli Alfaco będzie w inny sposób zobowiązane do zapłacenia jakichkolwiek podatków w odniesieniu do jakiejkolwiek kwoty płatnej przez Kupującego na rzecz Alfaco na podstawie Umowy Sprzedaży, kwota Ceny zostanie zwiększona w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia, że po dokonaniu wszystkich wymaganych potrąceń lub odliczeń Alfaco otrzyma kwotę równą kwocie, którą otrzymałby, gdyby nie dokonano takiego potrącenia lub odliczenia.

4.4. If Purchaser is required by law to withhold or deduct any taxes or duties, or if Alfaco is otherwise required to pay any taxes in respect of any amount payable by the Purchaser to Alfaco under the Sales Agreement, the amount of the Price shall be increased to the extent necessary to ensure that after all required withholdings or deductions have been made, Alfaco receives an amount equal to the amount it would have received if no such withholding or deduction has been made.

4.5. Cena może być płatna w częściach, jeśli wynika to z postanowień Umowy Sprzedaży. Warunkiem wydania Urządzenia jest uprzednia zapłata Ceny brutto.

4.5. Price may be paid in parts, if it results from the provisions of the Sales Agreement. Release of the Equipment is subject to prior payment of the gross Price.

4.6. Jeśli Strony nie postanowią inaczej, Cena lub jej części określone w Umowie Sprzedaży lub Ofercie będą płatne w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego dokumentu, dokumentującego daną płatność.

4.6. Unless otherwise agreed by the Parties, the Price or parts thereof specified in the Sales Agreement or in the Offer shall be payable within 14 (fourteen) days from the receipt by the Purchaser of a properly issued VAT invoice or other document documenting the relevant payment.

4.7. Płatność Ceny lub jej poszczególnych części następuje na rachunek wskazany na fakturze VAT lub innym dokumencie dokumentującym daną płatność.

4.7. Payment of the Price or its individual parts shall be made to the account indicated on the VAT invoice or other document documenting the payment.

4.8. Cena w Ofercie lub Umowie może być podana w walucie PLN albo w innej walucie. W przypadku zastosowania innej waluty postanowienia Oferty lub Umowy wskazują, czy płatność dokonywana jest w walucie PLN (przy zastosowaniu kursu przeliczeniowego wskazanego w fakturze VAT zgodnie z przepisami prawa) czy w walucie obcej. W razie braków regulacji w tym zakresie płatność nastąpi w walucie PLN (przy zastosowaniu kursu przeliczeniowego wskazanego w fakturze VAT zgodnie z przepisami prawa), chyba że Strony inaczej postanowią.

4.8. Price indicated in the Offer or Agreement may be stated in PLN or in another currency. If another currency is used, the provisions of the Offer or the Agreement shall indicate whether the payment is made in PLN currency (using the conversion rate indicated in the VAT invoice in accordance with the provisions of law) or in a foreign currency. In the absence of regulations in this regard, payment shall be made in PLN currency (using the conversion rate indicated in the VAT invoice in accordance with the provisions of law), unless otherwise agreed by the Parties.

4.9. Płatność Ceny lub jej poszczególnych części następuje w walucie wskazanej na fakturze VAT lub innym dokumencie dokumentującym daną płatność. Wszelkie koszty związane z przelewami z zagranicy ponosi Kupujący.

4.9. Payment of the Price or its individual parts shall be made in the currency indicated on the VAT invoice or other document documenting the payment. All costs associated with transfers from abroad shall be borne by the Purchaser.

4.10.      W przypadku opóźnień w płatności Ceny lub jej części Spółka ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych powiększonych o 3 punkty procentowe.

4.10.      In the event of delays in payment of the Price or any part thereof, the Company shall be entitled to demand payment of statutory interest for delay in commercial transactions plus 3 percentage points.

4.11.      Za moment płatności Strony przyjmują dzień zaksięgowania danej wpłaty na rachunku bankowym Spółki.

4.11.      The time of payment shall be deemed by the Parties to be the date on which the payment in question is credited to the Company's bank account.

4.12.      Kupujący nie ma prawa do potrącenia z Ceną jakichkolwiek należności Spółki względem Kupującego.

4.12.      Purchaser shall not have the right to deduct from the Price any amounts due from the Company to the Purchaser.

4.13.      W przypadku istnienia kilku wierzytelności Alfaco względem tego samego Kupującego, Alfaco ma prawo zadecydować o zaliczeniu danej wpłaty na rzecz konkretnego zobowiązania, w tym na poczet długu o najbardziej odległej dacie wymagalności, nawet jeśli Kupujący, dokonując zapłaty Ceny, wskaże inne zobowiązanie. Wpłata ulega zaliczeniu na poczet długu o najbardziej odległej dacie wymagalności, z tym, że w pierwszej kolejności wpłatę zalicza się na poczet odsetek, następnie kosztów dochodzenia wierzytelności, a na końcu na poczet świadczenia głównego.

4.13.      In the event of the existence of several Alfaco’s receivables towards the same Purchaser, Alfaco shall have the right to decide to credit a given payment to a specific obligation, including to a specific debt with the most distant maturity date, even if the Purchaser, when paying the Price, indicates another obligation. The payment shall be credited to the debt with the most distant maturity date and the payment shall first be credited to interest, then to collection costs, and finally to the debt amount.

5.       GWARANCJA

5.     WARRANTY

5.1. Alfaco oświadcza, że Urządzenie jest wolne od wad i obciążeń.

5.1. Alfaco declares that the Equipment is free from defect and encumbrances,.

5.2. Szczegółowe lub indywidualne warunki gwarancji mogą wynikać z dodatkowego dokumentu przekazanego Kupującemu wraz z Urządzeniem.

5.2. Detailed or individual terms of the warranty may result from an additional document provided to the Purchaser together with the Equipment.

5.3. Jeśli zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Alfaco przekaże Kupującemu instrukcję obsługi Urządzenia oraz standardy konserwacji, dokumenty te zostaną przygotowane w języku polskim, chyba że co innego wynika z Umowy.

5.3. If in accordance with the provisions of law or the provisions of the Agreement, Alfaco will hand over to Purchaser operating instruction and maintenance standards, these documents shall be prepared in Polish unless otherwise specified in the Agreement.

5.4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zastosowanie się do wymagań wskazanych przez Alfaco lub producenta Urządzenia.

5.4. The warranty is conditional on compliance with the requirements indicated by Alfaco or the Equipment’s manufacturer.

5.5. Jeśli Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, okres gwarancji na Urządzenie wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od Daty Dostawy. Jeśli zastosowanie znajdzie regulacja par. 3.2 OWU, wskazany powyżej termin rozpoczyna bieg w Dacie Zakończenia, nie później jednak niż 30 (trzydzieści) dni po Dacie Dostawy, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.5. Unless otherwise provided in the Sales Agreement the warranty period for the Equipment is 12 (twelve) months from the Delivery Date. If the regulation of par. 3.2 GTE applies, the period indicated above shall commence on the Completion Date, but no later than 30 (thirty) days after the Delivery Date, unless otherwise provided in the Sales Agreement.

5.6. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, ale przed upływem okresu gwarancji, dokonać reklamacji w formie pisemnej na adres Alfaco albo elektronicznie na adres: alfaco]@alfaco.pl korzystając z formularza reklamacyjnego. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego jest dostępny na stronie internetowej www.alfaco.pl.

5.6. If defects are identified within the guarantee period, the Purchaser is obliged to make a complaint, immediately, but before the expiration of the warranty period, in writing to the address of Alfaco or electronically to the address: alfaco@alfaco.  using the complaint form. The complaint form is available at www.alfaco.pl

5.7. Wadliwe Urządzenie należy dostarczyć do Miejsca Wydania albo w inne miejsce wskazane przez Alfaco. Jeśli demontaż Urządzenia nie będzie możliwy, przedstawiciel Alfaco może dokonać weryfikacji / oględzin Urządzenia w miejscu montażu Urządzenia, pod warunkiem, że Urządzenie zostało zamontowane w Polsce oraz za zwrotem wydatków w tym zakresie. Kupujący zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie takiej weryfikacji / oględzin, w tym również zobowiązany jest należycie przygotować otoczenie miejsca montażu (np. poprzez demontaż innych urządzeń utrudniających dostęp do Urządzenia) oraz odłączyć inne urządzenia, z którymi Urządzenie zostało podłączone, na własny koszt i ryzyko. Postanowienia ust. 12 poniżej stosuje się odpowiednio.

5.7. Defective Equipment shall be delivered to the Place of Release or to other place indicated by Alfaco. If disassembly of the Equipment is not possible, a representative of Alfaco may carry out verification / visual inspection of the Equipment at the place of its installation, provided that the Equipment has been installed in Poland and for reimbursement of expenses in this regard. Purchaser shall be obliged to make such verification / inspection possible, including proper preparation of the surroundings of the installation site (e.g. by dismantling other devices obstructing access to the Equipment) and disconnection of other devices with which the Equipment has been connected, at its own cost and risk. The provisions of paragraph 12 below shall apply accordingly.

5.8. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, wtedy reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia. Jeśli Urządzenie będzie musiało zostać przekazane jego producentowi celem przeprowadzenia oględzin lub ekspertyzy albo w razie zaistnienia innych przyczyn niezależnych od Alfaco, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Jeżeli ekspertyza wykaże, że do uszkodzenia doszło w wyniku niewłaściwego użycia, Alfaco zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami postępowania reklamacyjnego oraz ekspertyzy. W takim przypadku Kupujący otrzyma oficjalny raport z analizy uszkodzenia.

5.8. Complaints will be dealt with within 30 days. If an expert examination is required, then the complaint will be dealt with within 90 days from the date of notification. If the Equipment has to be handed over to its manufacturer for inspection or expertise, or if there are other reasons beyond the control of Alfaco, the deadline for processing the complaint may be extended. If the expert examination shows that the damage occurred as a result of improper use, Alfaco reserves the right to charge the costs of the complaint procedure and expert examination to the Purchaser. In this case, the Purchaser will receive an official report of the damage analysis.

5.9. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uprzednim uzgodnieniu z Alfaco, możliwe jest dostarczenie urządzenia zastępczego lub nowego na okres do dnia rozpatrzenia reklamacji. Szczegółowe warunki w tym zakresie wymagają odrębnych ustaleń pomiędzy Kupującym a Alfaco.

5.9. In particularly justified cases, after prior agreement with Alfaco, it is possible to provide a replacement or a new equipment for the period up to the date of complaint processing. The specific terms and conditions in this respect require separate agreement between the Purchaser and Alfaco.

5.10.      Gwarancja jest wyłączona w odniesieniu do Urządzeń, które poddane były niewłaściwemu użytkowaniu, uległy wypadkowi, zostały poddane zmianom przez osoby inne niż uprawnione przez Alfaco, poddane były niewłaściwemu magazynowaniu, niekorzystnemu wpływowi warunków klimatycznych lub atmosferycznych, niewłaściwemu zastosowaniu lub niewłaściwej instalacji albo konserwacji albo gdy podłączono do nich nieodpowiednie media robocze.

5.10.      This warranty does not apply to any Equipment that have been subject to improper use, an accident, alteration by persons other than those authorized by Alfaco, have been subject to improper storage, adverse influences of climatic or atmospheric conditions, improper use or improper installation or maintenance or when unsuitable operating media were connected to it.

5.11.      Gwarancja nie obejmuje części zużywających się.

5.11.      Wear parts (incl. format parts) are excluded from the warranty.

5.12.      Jeśli Urządzenie zostanie połączone przez Kupującego lub osobę trzecią z innym urządzeniem, instalacją lub sprzętem należącym do Kupującego lub osoby trzeciej, które nie były zamówione u Alfaco jako jedna większa całość, Alfaco nie jest odpowiedzialne ani za prawidłowe funkcjonowanie i bezproblemowe działanie sprzętu Kupującego lub sprzętu osoby trzeciej ("Sprzęt zewnętrzny"), ani za prawidłowe funkcjonowanie i bezproblemowe działanie Urządzenia połączonego ze Sprzętem zewnętrznym. Jeśli Sprzęt zewnętrzny wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, a Urządzenie spełnia uzgodnione parametry techniczne, Kupujący musi wyłączyć lub odłączyć Sprzęt zewnętrzny od Urządzenia do czasu usunięcia nieprawidłowości lub rozwiązania problemu. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący. Alfaco nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Sprzęt zewnętrzny spowoduje jakiekolwiek uszkodzenia Urządzenia.

5.12.      If the Equipment is connected by Purchaser or a third party to another equipment, installation or to device belonging to Purchaser or a third party, which were not ordered from Alfaco as a single larger unit, Alfaco shall not be responsible either for the proper functioning and trouble-free operation of the Purchaser's or the third party's equipment ("External device"), or for the proper functioning and trouble-free operation of the Equipment connected with the External device. If the External device affects the functioning of the Equipment and the Equipment meets the agreed technical parameters, Purchaser must turn off or disconnect the External device from the Equipment until the malfunction is corrected or the problem is resolved. All costs associated with this shall be borne by Purchaser. Alfaco shall not be liable if the External device causes any damage to the Equipment.

5.13.      W przypadku roszczenia gwarancyjnego uznanego przez Alfaco, wadliwe części zostaną wymienione bezpłatnie, z wyjątkiem kosztów robocizny, dojazdu i/lub wysyłki. Prace gwarancyjne odbywają się w Miejscu Wydania lub opcjonalnie (według wyłącznego uznania Alfaco) u Kupującego w zakładzie lub w siedzibie Alfaco. Gwarancja nie może być wykonywana poza terenem Polski, chyba że odmiennie postanowiono w Umowie.

5.13.      In case of an acknowledged guarantee claim by Alfaco, defective parts will be replaced free of charge, except labour cost, travelling and/or forwarding expenses. Warranty works take place at Place of Release or optionally (at Alfaco’s sole discretion) at Purchaser’s site or at Alfaco site. The warranty may not be performed outside of Poland, unless otherwise agreed in the Agreement.

5.14.      Alfaco może udzielić Kupującemu rabatu od stosowanych przez siebie cen w przypadku przejęcia przez Kupującego, który zamierza świadczyć usługi w zakresie dalszej sprzedaży i montażu Urządzenia na rzecz osób trzecich, obowiązków serwisowych lub gwarancyjnych Alfaco. W takim wypadku Alfaco odpowiada jedynie za dostarczenie Kupującemu niewadliwego Urządzenia lub części, a wszelkie prace w zakresie wymiany lub naprawy zostaną wykonane przez Kupującego na jego koszt i ryzyko. Zastosowanie rabatu wymaga odrębnych ustaleń z Alfaco.

5.14.      Alfaco may grant the Purchaser a discount on the prices applied by it in the event that the Purchaser who intends to provide services for the resale and installation of the Equipment to third parties, assumes the service or guarantee obligations of Alfaco. In such an event, Alfaco shall only be liable for the delivery of undefective Equipment or parts to the Purchaser and any replacement or repair work shall be performed by Purchaser on hid own cost and risk. Application of the discount requires separate arrangements with Alfaco.

5.15.      Szczegółowe lub indywidualne warunki gwarancji mogą wynikać z dodatkowego dokumentu przekazanego Kupującemu wraz z Urządzeniem.

5.15.      Detailed or individual terms of the warranty may result from an additional document provided to the Purchaser together with the Equipment.

6.       ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

6.     PRINCIPLES OF LIABILITY OF THE PARTIES

6.1. Alfaco nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Alfaco. W szczególności Alfaco nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych uczestników projektu lub osób trzecich, a także za wadliwe wykonanie innych elementów systemu (w tym Sprzętu zewnętrznego), z którym Urządzenie zostało połączone lub z którym Urządzenie współpracuje.

6.1. Alfaco shall not be liable for any failure to perform or improper performance of its obligations under Sales Agreement, unless the failure to perform or improper performance of its obligations under Sales Agreement is due to Alfaco's gross negligence or willful misconduct. In particular, Alfaco shall not be liable for the acts or omissions of other project participants or third parties, or for the faulty performance of other components of the system (including External device) with which the Equipment is connected or with which the Equipment interacts.

6.2. Strony wyraźnie wyłączają odpowiedzialność Alfaco z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne (w rozumieniu art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego) w najszerszym możliwym zakresie. Alfaco nie udziela Kupującemu innych gwarancji w odniesieniu do Urządzenia niż gwarancja jakości wskazana w Artykule 5 oraz oświadczenia z Artykułu 2.5.

6.2. The parties expressly exclude Alfaco's liability under warranty for physical or legal defects (within the meaning of Article 556 et seq. of the Civil Code) to the fullest extent possible. Alfaco makes no warranty to Purchaser with respect to the Equipment other than the quality warranty of quality indicated in Article 5 or declarations from Article 2.5.

6.3. Alfaco ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie bezpośredniej szkody rzeczywistej (straty) poniesionej przez Kupującego i nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym w szczególności utracone korzyści, przychody lub zysk, szkody następcze lub pośrednie, straty spowodowane przerwami w działalności, szkody i straty wartości firmy, szkody dla reputacji etc. Za szkody pośrednie Strony rozumieją również kary umowne bądź odszkodowanie należne od Kupującego na rzecz kontrahenta Kupującego, w szczególności dalszych kontrahentów czy kolejnych właścicieli Urządzenia.

6.3. Alfaco shall only be liable to the extent of direct actual damage (loss) suffered by Purchaser and shall not be liable for indirect damages, including but not limited to lost profits, revenue or profit, consequential or indirect damages, business interruption losses, damage and loss of goodwill, damage to reputation, etc. Indirect damages are also understood by the Parties as contractual penalties or compensation payable by the Purchaser to the Purchaser's counterparty, in particular further contractors or subsequent owners of the Equipment.

6.4. Odpowiedzialność Alfaco z tytułu Umowy Sprzedaży, w tym z tytułu wszelkich roszczeń mogących powstać na gruncie jej wykonywania, ograniczona jest do Ceny netto Urządzenia zapłaconej przez Kupującego na rzecz Alfaco.

6.4. Alfaco's liability under the Sales Agreement, including for any claims that may arise from its performance hereunder, shall be limited to the net Price of the Equipment paid by Purchaser to Alfaco.

6.5. Jakiekolwiek kary umowne zastrzeżone na rzecz Kupującego w treści Umowy Sprzedaży nie mogą przekroczyć 5% Ceny Urządzenia netto.

6.5. Any contractual penalties reserved for the Purchaser in the Sales Agreement shall not exceed 5% of the Equipment’s net Price.

6.6. Alfaco nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży spowodowane okolicznościami niezależnymi od Alfaco, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec („Siła Wyższa”), w tym szczególności strajkiem, zamieszkami, nałożonym embargo, wojną, pożarem, powodzią bądź innymi zdarzeniami i katastrofami naturalnymi, w szczególności stanem epidemii lub pandemii. Realizację Umowy Sprzedaży uznaje się za zawieszoną, a terminy wydłużone na czas trwania okoliczności Siły Wyższej. Zdarzenie będące Siłą Wyższą może wystąpić również u kontrahentów Alfaco, w tym w szczególności u producenta Urządzeń i jego dostawców. Zdarzenie takie jest traktowane jako zdarzenie Siły Wyższej w rozumieniu Umowy.

6.6. Alfaco shall not be liable for non-performance or improper performance of the Sales Agreement caused by circumstances beyond Alfaco's control which could not have been foreseen or prevented ("Force Majeure"), including in particular strike, riots, imposed embargo, war, fire, flood or other natural events and disasters, in particular epidemic or pandemic conditions. The execution of the Sales Agreement shall be deemed suspended and the deadlines extended for the duration of the circumstances causing Force Majeure. Force Majeure event may also occur at Alfaco's contractors, including in particular the manufacturer of the Equipment and its suppliers. Such an event shall be classified as a Force Majeure event within the meaning of the Agreement.

7.       ROZWIĄZANIE UMOWY

7.     TERMINATION

7.1. Strony ustalają, że w przypadku zwłoki w wykonaniu Umowy Sprzedaży o więcej niż 60 (sześćdziesiąt) dni w stosunku do któregokolwiek z terminów, w których na podstawie Umowy Sprzedaży miało nastąpić wykonanie zobowiązania określonego w Umowie Sprzedaży, a Alfaco nie naprawiło sytuacji w ciągu dodatkowych 60 (sześćdziesiąt) dni od upływu powyższego terminu, Kupujący wezwie pisemnie Alfaco do wykonania Umowy Sprzedaży, wyznaczając ku temu dodatkowy termin nie krótszy niż 60 (sześćdziesiąt) dni. Jeśli Alfaco nie wykona Umowy Sprzedaży pomimo upływu terminu zastrzeżonego w zawiadomieniu przesłanym przez Kupującego - Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, chyba że niewykonanie Umowy Sprzedaży wynika z przyczyn niezależnych od Alfaco.

7.1. The Parties agree that in the event of a qualified delay in performance of the Sales Agreement by more than 60 (sixty) days with respect to any of the dates on which the performance of the obligation set forth in the Sale Agreement was to take place under the Sale Agreement, and Alfaco has not remedied the situation within additional 60 (sixty) days from the expiry of the aforementioned period, the Purchaser shall call Alfaco in writing to perform the Sale Agreement, setting an additional period of not less than 60 (sixty) days. If Alfaco fails to perform the Sale Agreement despite the expiry of the period stipulated in the notice sent by the Purchaser - the Purchaser shall be entitled to withdraw from the Sales Agreement without notice period with immediate effect, unless the failure to execute the Sales Agreement is due to reasons beyond the control of Alfaco.

7.2. Strony ustalają, że w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy Sprzedaży przez Alfaco, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Alfaco rażąco naruszy Umowę Sprzedaży jedynie w przypadku, gdy Urządzenie jest niezgodne z prawem lub nie posiada właściwych certyfikatów wymaganych prawem Polski lub Unii Europejskiej. Kupujący powinien wezwać pisemnie Alfaco do niezwłocznego zaprzestania naruszeń. W każdym przypadku naruszenia Strony będą zawsze negocjować w dobrej wierze najlepszy sposób wykonania Umowy Sprzedaży, podejmując wszelkie niezbędne działania w celu złagodzenia negatywnych skutków opóźnienia i terminowego usunięcia naruszenia. Naruszenie powinno zostać naprawione niezwłocznie,  nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od doręczenia wezwania. Gdyby takiego naruszenia nie można w rozsądny sposób naprawić w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni, czas na naprawienie takiego uchybienia zostanie przedłużony o rozsądny okres, jaki może być niezbędny do zakończenia takiej korekty. Po upływie dodatkowego terminu i braku naprawienia naruszeń Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

7.2. The Parties agree that in case of material breach of the Agreement by Alfaco, the Purchaser shall have the right to withdraw from the Sales Agreement. Alfaco is in material breach of the Sales Agreement only in case the Equipment is not in compliance with regulations or does not contain certificates required by Polish or EU laws. The Purchaser shall request Alfaco in writing to immediately cease the violations. In any event the Parties shall always negotiate in good faith the best way to perform the Sales Agreement taking any necessary action to mitigate the negative effects of default and timely correct the default. The breach should be remedied immediately, no later than within 60 (sixty) days after receipt of the written notice. If the breach cannot reasonably be corrected within the period of 60 (sixty) days, the time for correcting such default shall be extended for a reasonable period of time as may be necessary to complete such correction. After the expiration of the additional period and failure to remedy the violations, the Purchaser will be entitled to withdraw from the Sales Agreement.

7.3. Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym odstąpienie to było możliwe. Alfaco zwróci Kupującemu dotychczas uiszczoną Cenę lub jej część. Zasady odpowiedzialności uregulowane w Artykule 6 stosuje się odpowiednio.

7.3. Purchaser may withdraw from the Sales Agreement within 30 (thirty) days from the date on which the withdrawal was possible. Alfaco shall refund to the Purchaser the Price paid so far or a part thereof. The liability rules regulated in Article 6 shall apply accordingly.

7.4. Alfaco jest uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku (i) niewpłacenia Ceny lub jej części w terminach wskazanych w Umowie Sprzedaży lub Ofercie albo (ii) naruszenia przez Kupującego postanowień Umowy Sprzedaży, w tym również wskutek braku współpracy z Alfaco, przez co uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży. Przed odstąpieniem od Umowy Alfaco wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin do zapłaty lub do prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni. 

7.4. Alfaco shall be entitled to withdraw from Sales Agreement in case of (i) non-payment of the Price or a part thereof within the time limits indicated in Sales Agreement or in the Offer or (ii) violation of provisions of the Sales Agreement by the Purchaser, including lack of cooperation with Alfaco, which prevents or hinders proper execution of the Sales Agreement. Before withdrawing from the Sales Agreement, Alfaco shall give the Purchaser an additional period for payment for the proper performance of the Sales Agreement, not shorter than 14 (fourteen) days.

8.       OŚWIADCZENIA STRON

8.     STATEMENTS BY THE PARTIES

Każda ze Stron (chyba że dane oświadczenie wyraźnie dotyczy danej Strony) oświadcza w odniesieniu do siebie samej co następuje:

Each Party (unless a statement is expressly made with respect to a particular Party) represents as follows with respect to itself:

8.1. nie istnieją przeszkody dla zawarcia Umowy i realizacji przyjętych w niej zobowiązań, w szczególności, że Umowa stanowi zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązanie każdej ze Stron, zgodnie z jej postanowieniami;

8.1. there are no impediments to the conclusion of Agreement and the performance of the obligations assumed herein, and in particular that Agreement constitutes a lawful, valid and binding obligation on each of the Parties in accordance with its provisions;

8.2. zawarcie i wykonanie Umowy nie wymagają uzyskania żadnych orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych, z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to wprost w niej wskazane;

8.2. the conclusion and performance of the Agreement shall not require any court judgments or administrative decisions, except as expressly provided therein;

8.3. zawarcie Umowy zostało poprzedzone pozyskaniem wszelkich stosownych zgód wymaganych przez prawo lub dokumenty korporacyjne danej Strony;

8.3. conclusion of the Agreement has been preceded by obtaining all relevant consents required by law or the corporate documents of the relevant Party;

8.4. osoby podpisujące Umowę w imieniu danej Strony są w pełni uprawnione i umocowane do zawarcia i wykonania Umowy, zarówno na gruncie prawa polskiego, które jest prawem właściwym dla tej Umowy, jak również w przypadku zagranicznego Kupującego na gruncie prawa obcego, a umocowanie to pozostaje ważne i nie zostało zmienione ani odwołane, co każda ze Stron gwarantuje pozostałym Stronom;

8.4. the persons signing Agreement on behalf of a given Party are fully authorized and empowered to conclude and perform Agreement, both under Polish law, which is the law applicable to this Agreement, as well as, in the case of the foreign Purchaser, under foreign law, and this empowerment remains valid and has not been modified or revoked, which each Party guarantees to the other Parties;

8.5. zawarcie i wykonanie przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań określonych w Umowie lub jakimkolwiek dokumencie, który ma być zawarty w związku z niniejszą Umową:

8.5. entering into and performance by either Party of the obligations set forth in the Agreement or any document to be entered into in connection with this Agreement:

a)     nie narusza ani nie spowoduje naruszenia ani nie będzie wymagało zgody żadnej osoby trzeciej na podstawie jakiejkolwiek umowy lub porozumienia, wiążącego którąkolwiek ze Stron,

a)     shall not violate or cause to be violated or require the consent of any third party under any contract or agreement binding on either Party,

b)     nie narusza ani nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa mających zastosowanie do którejkolwiek ze Stron,

b)     does not violate or cause a violation of any law applicable to either Party,

c)     nie narusza ani nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek zarządzenia, wyroku lub decyzji sądu lub organu administracji publicznej (np. organu administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego) skierowanego do lub wiążącego którąkolwiek ze Stron,

c)     does not violate or will cause a violation of any order, judgment or decision of any court or public administration authority (e.g., governmental authority or local government unit) addressed to or binding upon any of the Parties,

d)     nie stanowi i nie będzie stanowić naruszenia jakiejkolwiek umowy, której którakolwiek ze Stron jest stroną.

d)     does not and will not constitute a breach of any contract to which either Party is a party.

8.6. Kupujący poprzez podpisanie Umowy Sprzedaży oświadcza ponadto, że Urządzenia są kupowane i przeznaczone do użytku wyłącznie w zastosowaniach cywilnych i nie są przeznaczone do użytku w jakichkolwiek zastosowaniach militarnych lub w zastosowaniach związanych z rozprzestrzenianiem się broni lub technologii rakietowej. Kupujący nie może w żaden sposób rozporządzać Urządzeniem na rzecz osób trzecich objętych międzynarodowymi sankcjami, restrykcjami lub embargo, ani wywozić Urządzeń do państw objętych międzynarodowymi sankcjami, restrykcjami lub embargo.

8.6. Purchaser by signing the Sales Agreement further represents that the Equipment is purchased and intended for use in civilian applications only, and is not intended for use in any military or in applications involving the proliferation of weapons or missile technology. Purchaser shall not dispose of the Equipment in any way to third parties subject to international sanctions, restrictions or embargoes, or export the Equipment to countries subject to international sanctions, restrictions or embargoes.

9.       ADRESY ORAZ OSOBY KONTAKTOWE

9.     ADDRESSES AND CONTACTS

9.1. Wszelkie powiadomienia i pozostałe doręczenia dokonywane przez Strony na mocy Umowy zostaną sporządzone w formie pisemnej lub dokumentowej i uznaje się je za skutecznie doręczone, gdy zostaną doręczone osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym, kurierem lub jeśli Umowa nie stanowi inaczej pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie.

9.1. All notices and other deliveries by the Parties under Agreement shall be in writing or in documentary form and shall be deemed effectively delivered when delivered personally against written acknowledgment of receipt or sent by registered mail, courier or if the Agreement does not provide otherwise by email to the addresses indicated in the Agreement.

9.2. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zmianie danych kontaktowych. W przypadku zmiany danych kontaktowych i niepoinformowaniu drugiej Strony o zmianie danych, wszelkie oświadczenia wysłane pod wskazany powyżej adres będą w pełni skuteczne.

9.2. Each Party agrees to promptly notify the other Party of any change in its contact information. In the event of a change of contact details and failure to inform the other Party of the change of details, any statements sent to the address indicated above shall be fully effective.

10.     POUFNOŚĆ

10.  CONFIDENTIALITY

10.1.      Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją Umowy jako poufnych.

10.1.      Each Party undertakes to keep confidential all information learned in the execution of Agreement.

10.2.      Wszelkie informacje techniczne lub inne, które Alfaco uzyskało of Kupującego lub podmiotów z nim powiązanych lub Kupujący albo podmioty z nim powiązane uzyskały od Alfaco lub podmiotów powiązanych z Alfaco w związku z realizacją Umowy będą traktowane jako ściśle poufne i będą wykorzystywane jedynie w związku z wykonaniem Umowy, a tym samym nie będą powielane ani rozpowszechniane. Informacja będzie udostępniana tylko po objęciu tych podmiotów klauzulą poufności. Zobowiązania tego nie stosuje się do informacji, która w chwili ujawnienia była powszechna znana lub dostępna lub pozostawała w posiadaniu odbiory informacji. Wszelkie informacje poufne, materialne bądź niematerialne, zostaną zwrócone przez Stronę niezwłocznie na prośbę Strony ujawniającej.

10.2.      Any technical or other information which Alfaco acquired from the Purchaser or its affiliates and/or the Purchaser or its affiliates acquired from the Alfaco or its affiliates in connection with the execution of the Agreement shall be treated as strictly confidential and will be used only in relation to the implementation of Agreement, thus shall not be reproduced or distributed. The information will be made available only after binding those entities by confidentiality clause. This obligation does not apply to information which at the time of disclosure is generally known or available to, or remains in the possession of the recipient of the information. All confidential information, whether tangible or not, shall be returned promptly to a request of the revealing Party.

10.3.      Obowiązek poufności ma zastosowanie zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu.

10.3.      The obligation of confidentiality shall apply during the term of the Agreement and after its termination.

11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.  FINAL PROVISIONS

11.1.      Umowa Sprzedaży podlega prawu polskiemu. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

11.1.      Sales Agreement is governed by Polish law. The United Nations Convention on Contracts on the International Sale of Goods of Vienna shall not apply.

11.2.      Niniejsze OWU nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Alfaco z konsumentami oraz przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli nabycie od Alfaco Urządzenia nie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przez taką osobą działalnością gospodarczą lub zawodową.

11.2.      These GTC shall not apply to contracts concluded by Alfaco with consumers and sole entrepreneurs, if the purchase of Equipment from Alfaco is not directly related to such person's business or professional activity.

11.3.      Strony uzgadniają, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU okaże się nieważne lub w inny sposób wadliwe prawnie, pozostałe postanowienia OWU oraz Umowy Sprzedaży pozostaną ważne. W miejsce nieważnych lub niemożliwych do wyegzekwowania postanowień Strony uzgodnią w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne oraz które będą odzwierciedlać pierwotną wolę Stron.

11.3.      The Parties agree that if any provision of this GTE is held invalid or otherwise legally defective, the remaining provisions of the GTE or Sales Agreement will remain valid. In lieu of the invalid or unenforceable provisions, the Parties will agree in good faith, to the extent possible, on alternative provisions that are binding and enforceable and that reflect the original intent of the Parties.

11.4.      Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Alfaco.

11.4.      Any disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be resolved by a court of competent jurisdiction in Alfaco's jurisdiction.

11.5.      Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Alfaco udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Alfaco jest uprawnione do przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży bez uprzedniej zgody Kupującego w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo innych podobnych transakcji.

11.5.      Purchaser shall not be entitled to assign any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written (otherwise being null and void) consent of the Alfaco. Alfaco shall be entitled to transfer its obligations under the Sales Agreement without the prior consent of the Purchaser in the event of the disposal of the enterprise or its organized part or other similar transaction.

11.6.      W zależności od treści Umowy Sprzedaży, poza OWU, następujące załączniki mogą stanowić integralną część Umowy Sprzedaży.

11.6.      Depending on the content of the Sales Agreement, in addition to the GTE, the following attachments may be an integral part of the Sales Agreement.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – odpis z rejestru Kupującego

Załącznik nr 2 – odpis z rejestru Alfaco

Załącznik nr 3 – Oferta

Załącznik nr 4 – Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 5 – Szczegółowe warunki gwarancji

List of attachments:

Attachment No. 1 – Excerpt from register of Purchaser

Attachment No. 2 – Excerpt from register of Alfaco

Attachment No. 3 – Offer

Attachment No. 4 – Technical documentation

Attachment No. 5 – Detailed terms and conditions of a warranty

11.7.      W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Sprzedaży a OWU wiążą postanowienia Umowy Sprzedaży, za wyjątkiem Artykułu 6, który jest wiążący dla Stron.

11.7.      In case of discrepancies between the content of the Sales Agreement and GTE, the provisions of the Sales Agreement shall prevail, except for Article 6, which is binding for the Parties.

11.8.      OWU sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej i angielskiej wersji językowej, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją, rozstrzyga wersja polska.

11.8.      GTE has been drawn up in two counterparts in Polish and English language version, one for each Party. In case of any discrepancies between the Polish and English versions, the Polish version shall prevail.